• نام مرکز :سامانسرای لویزان
  • سازمان :سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
  • تاریخ اجرا :اسفند ۱۳۹۴
  • مدل نصب شده :IG-1000