• نام مرکزمددسرای خاوران
  • سازمانخدمات اجتماعی شهرداری تهران
  • تاریخ اجراتیر 1394
  • مدل دستگاه نصب شده :IG-1000