• نام مرکز :مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی بهاران
  • تاریخ اجرا :1396/02/19
  • مدل نصب شده :IG-1000