• نام مرکز :شهرداری منطقه 2 تهران
  • تاریخ اجرا :مهر 1395
  • مدل نصب شده :IG-1000