• نام مرکز :سامانسرای منطقه ۵
  • سازمان :شهرداری منطقه 5 تهران
  • تاریخ اجرا :اردیبهشت 96
  • مدل نصب شده :IG-1000