• نام مرکز :مجتمع بهاران منطقه ۱ تهران
  • سازمان :مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی بهاران
  • تاریخ اجرا :اردیبهشت 95
  • مدل نصب شده :IG-1000